• Regulamin - Konkurs OBRĄCZKI

REGULAMIN

Regulamin konkursu OBRĄCZKI, Amour Biżuteria

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Amour Biżuteria, Niepołomicka 34D/37 80-180 Gdańsk
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/amourbizuteria (zwanej dalej “Fanpage”)
5. Pod uwagę brane będa odpowiedzi pod Postem Głównym na fanpage Amour Biżuteria
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest skomentwanie posta konkursowego na Fanpage.
6. Konkurs trwa od 05.10.2021 do 24.10.2021 do godziny: 20:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.10.2021 za pośrednictwem FanPage.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
9. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 komentarze w konkursie.

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na skonetowaniu posta konkursowego.
11. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca nagrody głównej i 4 zwycięzców nagrody dodatkowej.
10. Organizator wybierze 1 komentarz spośrd 5 z najwyższą aktywnością które jego zdaniem jest najbardziej trafne, po czym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
12. Nagrodą główną w konkursie jest usługa wykonania obrączek ślubnych spośród dostępnych w sklepie wzorów z powierzonego przez Laureata konkursu złota o tej samej gramaturze 585.
12.a. Złoto potrzebne do wykonania usługi bedącej przedmiotem nagrody głównej powinno zostać dostarczone do Organizatora osobiście lub za pomocą kuriera za potwierdzneiem odbioru.
12.b. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi osobiście w sklepie lub przesłana przez paczkomaty InPost lub kuriera DPD. Konieczne będzie podanie przez zwycięzcę koniecznych danych osobowych w celu nadania przesyłki
12.c. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
13. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
18. Aby móc odebrać nagrodę, konieczne jest dostarczenie Organizatorowi złota próby 585 o wadze minimum 105% wagi wybranego modelu oraz rozmiaru obrączek.
19. Do powierzonego złota mogą zostać dodane inne domieszki złota lub metali wg potrzeb producenta
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.